משתלמים לבתר-דוקטורט בחו"ל

מלגות לשכת המנל"א

מלגות חיצוניות בהגשת לשכת המנל"א

מלגת רוטשילד

מלגת ות"ת לבני החברה הערבית

מלגת ות"ת לנשים

מלגת צוקרמן

מלגת MIT

מלגות חיצוניות

מלגת פולברייט