דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר רינת רוזנברג-קימהד"ר רינת רוזנברג-קימה הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר רינת רוזנברג-קימה
ד"ר יאיר גולדברגד"ריאיר גולדברג הינו חבר סגל חדש פרופסור חבר בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יאיר גולדברג
ד"ר שלומי לויפרד"ר שלומי לוייפר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שלומי לויפר
ד"ר יניב אדריד"ר יניב אדרי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יניב אדרי
ד"ר שמרית שטרןד"ר שמרית שטרן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שמרית שטרן